© Powered by SiteSpirit

 
ontwerp_03_01.jpg

Huidverzorgingsstudio
Grada van Welzen
Willem Hedastraat 159
1816 KC  Alkmaar
tel: 072-5621738
Lid Anbos


Privacy

In dit Privacy Statement leest u hoe Huidverzorgingsstudio Grada van Welzen (hierna: HVS GvW) omgaat met uw persoonsgegevens.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
  Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
  Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  Wij U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om Uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
  Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om Uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  Wij Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.  


Vertrouwlijk

Alle gegevens die door HVS GvW worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan HVS GvW geeft, zal met de grootst mogelijke zorg bewaard worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door HVS GvW is het op maat kunnen leveren van diensten en producten aan onze klanten.


Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zal HVS GvW uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. HVS GvW kan persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.


Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat U van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van Uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) Uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Ook kunt U een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met Uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat U de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij U daarbij vragen om U adequaat te identificeren.
Indien de gegevens niet kloppen, kunt U ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.powered by SiteSpirit